Gebruiksvoorwaarden, Disclaimer & Privacy Statement

website: www.werkpleinamersfoort.nl

versie 01 juni 2016


1. Algemeen

1.1
Deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy statement (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten, aangeboden door de website: www.werkpleinamersfoort.nl (hierna genoemd: werkpleinamersfoort.nl). Door het bezoeken van de website stemt de bezoeker automatisch in met deze Voorwaarden.

1.2
werkpleinamersfoort.nl is een platform waar bedrijven en werkzoekenden bij elkaar gebracht worden. Het uiteindelijk afsluiten van een dienstverband en/of contract is een overeenkomst tussen de gebruikers (bezoekers website). LionheadHR is géén partij in overeenkomsten die tot stand komen of zijn gekomen via werkpleinamersfoort.nl.

1.3
werkpleinamersfoort.nl is eigendom van Lionhead HR B.V.(hierna genoemd: Lionhead HR), gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61740489.

2. Bereikbaarheid website

2.1
Lionhead HR doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is en technisch vrij is van enig technisch defect. Lionhead HR aanvaardt géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de website.

3. Gepresenteerde informatie

3.1
Lionhead HR gaat zorgvuldig te werk bij het samenstellen en presenteren van informatie op de

website. Bezoekers kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via de website aangeboden informatie. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

3.2
De inhoud van de op de website geplaatste vacatures wordt niet getoetst op het voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Mocht in een vacature onrechtmatigheden voorkomen heeft Lionhead HR te allen tijde het recht deze te verwijderen.

3.3
Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via de website aangeboden informatie m.b.t. geschiktheid, nauwkeurigheid, en volledigheid. Tevens kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gevolgen van de eventuele via de informatie ontstane transacties.

4. Websites en diensten van anderen

4.1
Op de website kan verwezen worden naar een andere website of een andere website kan doorverwijzen naar de website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Lionhead HR aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van andere websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website

5. Intellectueel eigendom & Auteursrechten

5.1
Alle informatie op de website is eigendom van Lionhead HR. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's. Het is niet toegestaan informatie van deze website op welke wijze dan ook gedeeltelijk of geheel te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Lionhead HR.


6. Persoonsregistratie & Privacy Statement


6.1
Lionhead HR respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Lionhead HR neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Bij het doorgeven van informatie via de website worden alleen die gegevens doorgestuurd die nodig zijn om tot een contact te komen.

6.2
Van bezoekers aan de website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

6.3
Daarnaast worden gegevens die bezoekers zelf verstrekken door het aanmaken van een account, het uploaden van een cv of het plaatsen van vacatures vastgelegd. Gegevens zoals naam, adres, contact, opleidingsniveau, foto, functie, naam werkgever e.d.

6.4
Alle gegevens worden gebruikt om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren.

6.5
De gegevens worden geanalyseerd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

6.6
Lionhead HR behandelt door bezoeker verstrekte informatie vertrouwelijk en bewaart deze op een server, beschermd door een firewall. Lionhead HR gebruikt de gegevens uitsluitend zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij tenzij de bezoeker daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, wanneer Lionhead HR daartoe wettelijk verplicht is of overgenomen wordt door een derde partij.

6.7
Werkgevers dienen te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de gegevens van bezoekers en de privacyregels in acht moeten nemen. Lionhead HR ervaart echter géén enkele aansprakelijkheid voor gedragingen en onzorgvuldig handelen van werkgevers.


7. Cookies

7.1
Je website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer de bezoeker de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op diens computer een cookie aanwezig is. Lionhead HR gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag.

7.2
Naast de cookies die door Lionhead HR worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Zoals cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.


8. Slotbepalingen


8.1
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarbinnen Lionhead HR gevestigd is.

8.3
Als enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. In dat geval zal werkpleinamersfoort.nl ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van deze Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

8.4
Lionhead HR behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

8.5
De gewijzigde Voorwaarden zullen op de website werkpleinamersfoort.nl terug te vinden zijn.